لینک دانلود فایل(مقیاس ذهن آگاهی (MAAS))

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS),پرسشنامه ذهن آگاهی (MAAS), ذهن آگاهی (MAAS)مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)|40087308|psv40094098|
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان مقیاس ذهن آگاهی (MAAS) آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دارای3صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

مقیاس MAAS یک آزمون 15 سوالی است که براون و ریان (2003) آن را به منظور سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به رویدادها و تجارب جاری در زندگی روزمره ساختند. سوال های آزمون سازه ذهن آگاهی را در مقیاس شش درجه ای لیکرت (از نمره یک برای «تقریبا همیشه» تا نمره شش برای «تقریبا هرگز») می سنجد. این مقیاس یک نمره کلی برای ذهن آگاهی به دست می دهد که دامنه آن از 15 تا 90 متغیر بوده و نمره بالاتر نشان دهنده ذهن آگاهی بیشتر است. همسانی درونی سوال های آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ از 80/0 تا 87/0 گزارش شده است. روایی مقیاس با توجه به همبستگی منفی آن با ابزارهای سنجش افسردگی و اضطراب و همبستگی مثبت با ابزارهای سنجش عاطفه مثبت و حرمت خود، کافی گزارش شده است. ضریب بازآزمایی این مقیاس نیز در فاصله زمانی یک ماهه ثابت گزارش شده است. آلفای کرونباخ برای پرسش های نسخه فارسی این مقیاس در مورد یک نمونه 723 نفری از دانشجویان 81/0 محاسبه شده است (قربانی و همکاران 2009). مدت اجرای این مقیاس 10 دقیقه یا کمتر به طول می انجامد.-Mindfulness


مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت مدلسازی سيستم های بيولوژيکی🔗پاورپوینت آموزش تدریس درس 11 کتاب بخوانیم اول ابتدایی🔗پاورپوینت آموزش تدریس حرف ی🔗پاورپوینت اوضاع طبیعی و جغرافیایی ایران🔗پاورپوینت الگوهای صحیح غذایی🔗پاورپوینت حقوق و جرایم سایبری🔗پاورپوینت اصول سرمايه گذاری🔗پاورپوینت تربيت عبادی خانواده🔗پاورپوینت پیشگیری از انواع گزیدگی ها🔗پاورپوینت دلایل سرقت آثار ادبی🔗پاورپوینت سقط جنين قوانین و دستورالعمل ها🔗پاورپوینت دیابت و نقش گیاهان دارویی در درمان آن🔗پاورپوینت تغذیه در سالمندان🔗پاورپوینت گزارشی از فعالیت‌ ها و برنامه‌ های شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو🔗پاورپوینت روش های پیشرفته تدریس🔗پاورپوینت طراحی آموزشی نوین🔗پاورپوینت تفاوت ارتباط کلامی و غیرکلامی🔗پاورپوینت سه سوال اساسی در ازدواج🔗پاورپوینت خاک چگونه تشکیل می شود🔗پاورپوینت اپيدميولوژی و كنترل تب مالت بیماری هزار چهره 🔗پاورپوینت سیستم موقعیت یاب جهانی🔗پاورپوینت فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری🔗پاورپوینت آموزش ترک سيگار🔗پاورپوینت انسفالوپاتی نوزاد نارس 🔗پاورپوینت احیای قلبی ریوی